Катастар непокретности - knweb

Најчешће постављена питања корисника

РГЗ | 3.11.2012.

Питања која су корисници Интернет сервиса најчешће постављали...

Не могу да пронађем податке за Београд и Ниш?

Подаци су организовани по општинама. Непокретности претражујете у оквиру катастарских општина изабране општине. Београд и Ниш имају статус Градова. То значи да морате да изаберете општине ових градова код претраживања непокретности.

Како и колико често се подаци овог сервиса ажурирају?

Сервис омогућава претраживање података о непокретностима који се редовно преузимају из Служби за катастар непокретности. Преузимају се подаци који су са назначеним датумом ажурности били у статусу "активни". Подаци садрже све промене које су правоснажне на тај дан. Код прегледа података одређене непокретности дат је и датум када је податак преузет из службе.

Сматрам да су подаци о мојој непокретности у регистру нетачни?

За све неправилности у подацима потребно је да се обратите Служби за катастар непокретности у чијој је надлежности непокретност. Додатне информације имате на насловној страни овог Интернет сервиса (Контакт податке свих служби, Корак по корак до уписа у катастар непокретности, Обрасци за подношење захтева, Регистар лиценци за рад геодетских организација и геодетских лиценци и друго).

Није могуће претраживати по бројевима листова непокретности?

Није предвиђено претраживање по броју листа непокретности. Листови непокретности су прилагођени ручној обради података. Подаци се више не уписују у листове непокретности већ у базу података. Лист непокретности је само један од начина приказа података о непокретностима, по форми је застарео и присутан је једино због традиционалног облика издавања података у виду јавне исправе.

Да ли су подаци добијени овим сервисом могу користити као службена исправа?

Подаци добијени овим сервисом не могу се користити као службена исправа. Службена исправа је само лист непокретности издат, потписан и оверен у надлежној служби за катастар непокретности.

Како претраживати податке у случају када имамо поред кућног броја и подброј?

Код претраживања укуцајте кућни број. Уколико има података, добићете преглед свих објеката са наведеним кућним бројем и подбројевима. На пример ако претражујете адресу објекта са кућним бројем 1А, упишите 1. Добићете у табеларном прегледу објекат 1 и 1А.

Која је разлика између јавног приступа и приступа за регистрованe корисникe?

Код јавног приступа преглед података катастра непокретности се не тарифира. Регистровани корисници плаћају накнаду увида у податке. Регистровани корисници могу поред стандардног претраживања непокретности (преко броја парцеле или адресе објекта) да претражују и преко назива имаоца права непокретности (име и презиме односно назив правног лица) или матичног боја (ЈМБГ односно матични број правног лица). Такође могуће је прегледати непокретности одређеног листа непокретности.

Код јавног приступа о непокретностима је могуће добити само основне информације о непокретности и основне информације и имаоцима права (име и презиме односно назив правног субјекта као и адреса имаоца права). Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података (поштовање начела Закона о заштити података о личности).

Регистровани корисници имају увид у све податке катастра непокретности укључујући и податке о теретима.

Како да постанем регистровани корисник?

Регистровани корисници могу да буду само правна лица регистрована на територији Републике Србије. Потребно је да пошаљете формални захтев на меморандуму правног лица којим изјављујете да желите да потпишете уговор о коришћењу Интернет сервиса KnWeb. Захтев пошаљите поштом на адресу РГЗ-а или мејлом на webmaster@rgz.gov.rs.

Како се тарифира приступ подацима катастра непокретности?

Јавни приступ се не тарифира. За регистроване кориснике, претраживање података се не тарифира.

Тарифира се преглед података непокретности коју корисник изабере и добије форму погодну за штампу. Ово је један упит - увид у податке регистра катастра непокретности одређене непокретности. Цена упита је 110 динара. Плаћање се врши једном месечно на основу спецификације коју РГЗ доставља кориснику. Спецификација садржи преглед свих упита које је корисник направио као и списак непокретности над којима је направљен упит са подацима: број парцеле, адреса непокретности, име и презиме корисника система, датум приступа.

Зашто морам да се обратим Служби за катастар непокретности иако нисам одговаран за грешку у подацима?

У поступку одржавања катастар непокрености надлежне организационе јеидинице Републичког геодетског Завода ако установе недовољно квалитетно, тачно и презицно утврђене податке о непокреностима као и правима на њима могу по службеној дужности да поведу поступак и утврде квалитетније податке, а то укључује и отклањање евентуалних грешака.

Сам поступак девинисан је чланом 137. Закона о државном премру и катастру, који гласи:

(1) У поступку одржавања катастра непокретности Завод по службеној дужности или по захтеву странке, исправља све утврђене грешке, недостатке и пропусте у подацима о непокретностима.

(2) Грешке, недостаци и пропусти о уписаним стварним правима на непокретностима, могу се исправити у року од 3 године од дана уписа у одржавању катастра непокретности, или у року од 3 године од дана почетка примене катастра непокретности.

(3) О исправци из ст. 1. и 2. овог члана, Завод доноси решење против кога се може изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања решења.

(4) У смислу става 2. овог члана, не може се поступити ако нема сагласности лица које је после погрешног уписа, уписало своје стварно право сматрајући податке катастра непокретности истинитим и потпуним, у складу са начелом поуздања.

  • Значи, ако носилац права на непокреностима или имилац правног интереса, уочи грешку, подноси захтев за исправку.

  • Приликом подношења захтева не плаћа се ни такса ни накнада за исправку грешке.
    Врло је чест случај да учесник у поступку подноси захтев за исправку, али у поступку се утврди да нема основа за исправку грешке, већ да је по својој суштини захтев у ствари за редовну промену, у том случају поступајући орган је у обавези да посебним актом наложи потребне уплате.

Да ли се плаћа такса и накнада код захтева којим желим да исправим грешке у подацима?

Приликом подношења захтева за исправку грешке не плаћа се ни такса ни накнада за исправку грешке.

Врло је чест случај да учесник у поступку подноси захтев за исправку грешке, али у поступку се утврди да нема основа за исправку грешке, већ да је по својој суштини захтев у ствари за редовну промену, у том случају поступајући орган је у обавези да посебним актом наложи уплате у прописаним износима у зависности од врсте промене.

 Републички геодетски завод 2008-2022