Катастар непокретности - knweb

Важност матичног броја лица за упис стварних и других права на непокретностима

РГЗ | 10.5.2021.

-

Члан 6. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова гласи:

„У катастар непокретности се уписују стварна и друга права на непокретностима у складу са законом.

О имаоцу права у катастар се уписују следећи подаци: име, име једног родитеља и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта и јединствени матични број грађана, а за странца уместо јединственог матичног броја грађана идентификациони број из важеће путне исправе коју је издао надлежни орган, односно за правно лице пословно име, адреса седишта и матични број, односно број уписа у регистар или евиденцију ако нема матични број, а за страно правно лице уместо матичног броја број уписа у регистар државе седишта и назив тог регистра*.

Уписом се стичу, преносе, ограничавају или престају право својине и друга стварна права на непокретностима ако законом за поједине случајеве стицања права није друкчије прописано.“

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) је индивидуална и непоновљива ознака идентификационих података о грађанину. Уносом ЈМБГ у базу података катастра непокретности обезбеђује се недвосмислен и сигуран податак за идентификацију имаоца права на непокретности. На тај начин онемогућено је да друго лице, са истим именом и презименом, покуша да прода или оптерети хипотеком Вашу непокретност.

ЈМБГ обезбеђује поуздану и ефикасну претрагу свих непокретности одређеног имаоца права, какву претрага по другим подацима, као што су име, презиме и адреса никада не могу да обезбеде.

Такође, то је предуслов за аутоматско ажурирање информација о адреси пребивалишта и промени презимена упаривањем са другим надлежним државним регистрима преко ЈМБГ, без потребе да се катастру поднесе захтев за промену и додатних трошкова.

У циљу заштите података о личности, податак о ЈМБГ није доступан на јавном увиду еKatastar, али смо због његовог великог значаја, а у циљу информисања грађана обезбедили приказ информације да ли је тај податак уписан у катастар непокретности или не.

Уколико сте установили да у бази катастра непокретности поред Ваше непокретности није уписан Ваш ЈМБГ, Републички геодетски завод Вас позива да предузмете кораке да се тај податак допуни.

Све наведено о значају ажурности податка о ЈМБГ у бази података катастра непокретности, важи и за матични број правног лица.

 Републички геодетски завод 2008-2022