Катастар непокретности - knweb

О web апликацији

РГЗ | 27.8.2012.

Интернет сервис - Web апликација "еКатастар" омогућава претраживање базе података катастра непокретности.

База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода.

Базу података је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру општине и катастарске општине односно и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине).

О непокретностима је могуће добити само основне информације о непокретности и основне информације о имаоцима права (име и презиме односно назив правног субјекта као и адреса имаоца права). Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података (поштовање начела Закона о заштити података о личности).

Основни циљ јесте да се омогући грађанима и правним субјектима да изврше увид у податке о непокретностима и да се смањити притисак на шалтер служби за катастар непокретности.

Предвиђено је да се омогући и идентификовање непокретности алатима за просторно претраживање и преглед података о непокретностима на дигиталном катастарском плану и ортофото снимцима.

Катастар непокретности јесте јавна књига која представља основну евиденцију о непокретностима и правима на њима. Катастар непокретности садржи податке о земљишту (назив катастарске општине, број, облик, површина, начин коришћења, бонитет, катастарска класа и катастарски приход катастарске парцеле), зградама, становима и пословним просторијама, као посебним деловима зграда (положај, облик, површина, начин коришћења, спратност и собност) и другим грађевинским објектима, као и податке о правима на њима и носиоцима тих права, теретима и ограничењима.

У катастар непокретности уписују се право својине и друга стварна права на непокретностима, одређена облигациона права која се односе на непокретности, реални терети и ограничења у располагању непокретностима.

Сектор за дигиталну трансформацију

Остали садржаји:

Најчешће постављена питања корисника

Питања која су корисници Интернет сервиса најчешће постављали...

 Републички геодетски завод 2008-2022