Назив публикације: Вежбанка за географију за 8. разред основне школе - СРБИЈА Свеска на 32 странице садржи седам поглавља: Увод; Географски положај, границе и величина Србије; Природно-географске одлике Србије; Становништво и насеља; Привреда Србије; Географија локалне средине; Србија у савременим интеграционим процесима. Поред немих карата Србије и делова Србије, у свесци су дата 33 задатка са упутством за решавање.
Издање: 2013.
Размер: -
Формат: 29 x 20 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 010811 -
Цена: РСД 80,00