Јавни огласи, решења, неуручена акта Служби за КН

Јавни огласи и решења о потврђивању катастра непокретности

Чланом 93. Закона о државном премеру и катастру прописано је да се јавни огласи о оснивању катастра непокретности објављују и на Интернет страници РГЗ-а најкасније 30 дана пре почетка оснивања катастра непокретности. Чланом 108. наведеног Закона прописано је да се на интернет страници РГЗ-а објављује и Решења о потврђивању катастра непокретности.

Акта служби за катастар непокретности чије уручење није било могуће

Чланом 127. Закона о државном премеру и катастру прописано је, између осталог, да се решење или други акт службе за катастар непокретности доставља јавним саопштењем на интернет страници Завода ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен или да пошиљку није преузео у остављеном року. У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од осам дана од дана истицања на интернет страници Завода.

Статус власничке евиденције и статус израде ДКП-а

Сервис има за циљ да прикаже податке о катастарским општинама (КО), статусима власничке евиденције, статусима дигиталног катастарског плана (ДКП) и да информише јавност о динамици оснивања катастра непокретности (КН), односно израде ДКП-а по општинама.

Обавештења о извођењу премера

У складу са чланом 45. став 3. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - Одлука УС РС, 96/2015) и чланом 14. Правилника о катастарском премеру и катастару непокретности ("Службени гласник РС", бр. 7/2016 и 88/2016), Републички геодетски завод је дужан да имаоце права на непокретностима обавести о извођењу катастарског премера и објави позив имаоцима права да учествују у поступку катастарског премера, најкасније 30 дана пре почетка радова.

Основни избор

Статус власничке евиденције Статус власничке евиденције
Преглед основних података о катастарским општинама и њихових статуса власничке евиденције…
Статус ДКП-а Статус ДКП-а
Преглед катастарских општина са статусима израде ДКП-а…
Неуручена акта Неуручена акта СКН
Преглед и преузимање неуручених аката служби за катастар непокретности…
Јавни огласи о оснивању КН Јавни огласи о оснивању КН
Преглед Јавних огласа о оснивању катастра непокретности…
Решења о потврђивању оснивања КН Решења о потврђивању оснивања КН
Преглед и преузимање решења о потврђивању оснивања катастра непокретности…
Обавештења о извођењу премера Обавештења о премеру
Преглед и преузимање обавештења о извођењу премера…

 Републички геодетски завод 2010-2019